Облік і опадаткування

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти: Бакалавр/спеціаліст/магістр

«Облік і оподаткування» є в Академії однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі, у бюджетній сфері.

«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати в двох сферах: бухгалтерського обліку та оподаткування. Крім того спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності фахівців даної спеціальності є формування високого професійного рівня, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на даних обліку. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як в ручному, так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та законодавстві.

Спеціальність «Облік і оподаткування» є також найпрестижнішою у сучасних умовах підготовки фахівців у галузі економічних знань. Інтеграційні процеси в економічному розвитку держави вимагають проведення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які б могли забезпечити ведення обліку і контролю за фінансовою діяльністю підприємств; економічну обґрунтованість дій; об’єктивну оцінку фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень й їх виконання; прогнозування фінансових показників і проведення стратегічного економічного аналізу; контроль раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо веденні бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, аудиту, оптимізації оподаткування, оцінки суттєвості подій, аналізу операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки виконує традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереженні активів і того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору мінімізації податкових розрахунків та здійснює податкові консультації.

Підготовка фахівців в Академії спрямована на отримання студентами глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження виробничих і переддипломних практик. При цьому студенти беруть участь у роботі семінарів і конференцій з питань економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування.

Основні спеціалізації:

Облік, аналіз і (аудит) оподаткування Облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності Експертиза, оцінка і облік нерухомого майна Облік, аналіз і аудит у сільському господарстві Облік, аналіз і аудит у бюджетних установах Облік, аналіз і експертиза Облік, контроль і ревізія Облік, аналіз і аудит у комерційних банках і страхових компаніях Обліково-фінансові процеси Інформаційно-аналітичне забезпечення управління бізнесом за результатами обліково-фінансових процесів Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті Стратегічний аудит основних напрямів соціально-економічного розвитку на макроекономічних та регіональних рівнях Облік, аналіз і аудит в економіці Облік, аналіз і аудит туристичного і готельного бізнесу Облік, аналіз і аудит торгівельної діяльності Облік, аналіз і аудит транспортної галузі і логістики Облік, аналіз і аудит в аграрному секторі Оціночна діяльність у сфері бізнесу Облік, експертиза та оцінка об’єктів у матеріальній формі Облік, експертиза та оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів Облік, експертиза та оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності Експертиза, облік і аудит у безпековій сфері Облік і аудит у закладах місцевого самоврядування

Перелік основних навчальних дисциплін:

Макро- та мікроекономіка; Міжнародна економіка; Аналіз господарської діяльності; Аудит; Бухгалтерський облік (загальна теорія); Гроші та кредит; Звітність підприємства; Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Облік у банках; Облік у бюджетних установах; Управлінський облік; Фінанси; Фінансовий облік І; Фінансовий облік ІІ; Облік і звітність в оподаткуванні; Бухгалтерська експертиза;

Під час навчання набуті фахові компетенції:

здатність формувати систему вмінь та навичок щодо складання, приймання перевірки та обробки бухгалтерської документації, ведення синтетичного і аналітичного обліку, оптимізації оподаткування, вибору раціональних методів організації фінансово-господарської діяльності підприємств; здатність використовувати знання, уміння і практичні навички при здійсненні облікових процесів та оподаткування на підприємствах різних форм власності; здатність з урахуванням міжнародних стандартів критично оцінювати організацію облікового процесу на підприємствах і в організаціях; уміння на практиці застосовувати базові знання з фундаментальних економічних наук та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних облікових дисциплін та використання їх методів в обраній професії; щодо оцінки та формування належної інформаційної бази суб’єктів господарювання; уміння застосовувати в роботі базові знання основ бухгалтерського обліку та систем справляння податків; знання з фундаментальних економічних наук та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних облікових дисциплін та використання їх методів в обраній професії; уявлення про інформаційну базу суб’єктів господарювання; знання основ бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту(експертизи); щодо застосування методики і організації обліку, аналізу і аудиту (експертизи) на підприємствах різних форм власності, в банківських та бюджетних установах; щодо застосування методики складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності підприємств, установ та організацій; щодо методики економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій; уміння застосовувати на практиці систему вмінь та навичок щодо складання, приймання, перевірки та обробки бухгалтерської документації, ведення синтетичного та аналітичного обліку, розрахунку і сплати різних видів податків, оптимізації оподаткування, вибору раціональних методів організації фінансово-господарської діяльності підприємств; уміння використовувати знання і практичні навички при здійсненні будь-яких облікових процесів на підприємствах різних форм власності; уміння критично оцінювати організацію облікового процесу та системи оподаткування на підприємствах і в організаціях з урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку, звітності і аудиту.

 

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

великих корпоративних підприємствах; громадських та політичних організаціях; міжнародних фондах; недержавних організаціях різних форм власності; облікових, економічних, фінансових, виробничих та аналітичних підрозділах і службах підприємств, організацій та установ різних галузей діяльності та всіх форм власності; органах державного  управління та місцевого самоврядування, фіскальних органах; органах фінансової системи країни, банках, біржах, страхових агентствах, казначействах, контрольно-ревізійних управліннях, установах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавних та державних пенсійних фондах; консалтингових та науково-дослідних установах; приватних підприємствах малого і середнього бізнесу. фінансових, кредитних й страхових установах.

 

Випускники можуть займати такі посади (на початковому етапі їх фахової діяльності):

аналітик комп’ютерного банку даних; асистент бухгалтера-експерта; асистент викладача вищого навчального закладу/викладач професійного навчально-виховного закладу; аудитор (після отримання сертифікату); аудитор-діагностик; бухгалтер банку та інших  фінансових установ; бухгалтер за напрямами діяльності підприємств АПК, промислового, малого та середнього бізнесу, торгівлі; бухгалтер на підприємстві будь-якої форми  власності та сфери діяльності; бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера; бухгалтер-експерт/провідний бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; викладач середніх та вищих навчальних закладів; викладач професійного навчально-виховного закладу; внутрішній або незалежний аудитор; головний ревізор; директор аудиторської фірми(після отримання сертифікату); економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з планування; економіст з фінансової роботи; економіст-фінансист; економічний радник;   завідувач каси; завідуючий фінансовим, економічним, плановим, аудиторським відділом (підрозділом); інспектор-ревізор; касир/касир-експерт/головний касир; керівник малого підприємства без апарату управління в комерційному обслуговуванні; керівник підприємства, установи чи організації; керівник підрозділу матеріально-технічного постачання, керівник підрозділу чи фіскального органу в ДФС; керівник сектору в аудиторських, економічних, банківських, біржових структурах; керівник та заступник керівника з економічних питань; керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділів; консультант з економічних питань; консультант з питань оподаткування; конторський (офісний) службовець (в аудиті); конторський (офісний) службовець (в банківських установах); конторський (офісний) службовець (в бухгалтерії); методист з економічної освіти; митний інспектор;   молодший науковий співробітник; науковий  співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський  облік, оподаткування, економіка). начальник відділу; начальник контрольно-ревізійного відділу; начальник планово-економічного відділу; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; податковий  інспектор; помічника аудитора; приватний підприємець; провідний економіст; провідний фахівець Держказначейства; рахівник; ревізор; спеціаліст з фінансово-економічної  безпеки; табельник; технік з обліку; фахівець з обліку податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ; фахівець з обліку ЗЕД; фінансист; фінансовий аналітик на підприємствах  будь-якої організаційно-правової форми та сфери діяльності; фінансовий директор, його заступник