Психологія

галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальность: 053 «Психологія»

Рівень вищої освіти: Бакалавр/спеціаліст/магістр

 

Студенти отримують комплекс професійних знань спрямований на підготовку практичних психологів, озброєння студентів знаннями з фундаментальних та прикладних дисциплін, сучасних методик, що ґрунтуються на найсучасніших досягненнях психологічної науки, практичними вміннями та навичками для успішної майбутньої професійної діяльності. Зокрема, студенти отримають базові знання з анатомії, фізіології, соціології, психофізіології, психодіагностики, патопсихології, дефектології, соціальної, експериментальної психології тощо.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРОГРАМНИХ ДИСЦИПЛІН

Основи біології, генетики людини та антропології Загальна психологія Вступ до спеціальності з напряму «Психологія» Анатомія та еволюція нервової системи Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності Загальна психологія Практикум із загальної психології Математична статистика та математичні методи в психології Психофізіологія Філіософія психології Психологія особистості Історія психології Зоопсихологія та порівняльна психологія Соціологія Педагогіка Соціальна психологія Історія психології Психодіагностика Основи менеджменту Експериментальна психологія Соціальна психологія Вікова психологія Диференціальна психологія Клінічна психологія Педагогічна психологія Патопсихологія з основами дефектології Психодіагностика Основи психотерапії Юридична психологія Психологічне консультування Психологія сімї** Наркологія** Судова психологія** Реабілітаційні технології** Психологія праці Психологічний спецпрактикум по спецкурсам Основи психологічної практики (практична психологія) Методика викладання психології Психологія управління Психологічне консультування Теорія та практика психотренінгу Психологія спільної діяльності** Психологія медичної праці** Логіка Етика та естетика Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології Інженерна психологія Візуальна психодіагностика Психологічна корекція Теорія та практика психотренінгу Організація діяльності психологічних служб** Конфліктологія** Економічна психологія** Соціальні та політичні конфлікти Психологія творчості Психологія сексуальності Психологія організацій Методика викладання у вищій школі Методика та організація наукових досліджень Загальна та кримінальна психологія Актуальні проблеми загальної та візуальної психодіагностики

*- дисципліни за вибором

МОЖЛИВЕ МІСЦЕ РОБОТИ/ МОЖЛИВІ ПОСАДИ

- заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення (клінічний психолог, соціальний працівник), консультативна та діагностична робота у клініках соматичних та психічних захворювань,, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах;

- профорієнтаційна робота, професійний добір, профадаптація, профнавчання, соціально-психологічне вивчення трудових колективів, дослідження плинності кадрів, травматизму, консультування, тощо;

- освітні, виховні та трудовиховні заклади: викладач психології в середніх навчальних закладах, психолог- вихователь та психолог- консультант у середніх спеціальних школах та дошкільних закладах, старший лаборант у психологічних лабораторіях вузів та науково-дослідних закладах, методист – лаборант на відповідних кафедрах;

- сфера управління, обслуговування, підприємництва, органи місцевої влади (консультант - психолог), менеджер соціально-психологічної служби.